Lundbyleden

Lundbyleden är en vägtrafikled på Hisingen i Göteborg och en del av länsväg 155. Leden ansluter till E6 i öster (mot Tingstadtunneln respektive Kungsälvsleden) och till E20 i väster (mot Älvsborgsbron respektive Hisingeleden).

Karta https://goo.gl/maps/8t1kg

Arbeten utförda av Sting
2014-2015 – Projektering av nytt MCS-system på Lundbyleden (Funktionsansvarig för projektering och framtagande av förfrågningsunderlag för ett MCS-system)

Norra länken, Stockholm

Norra länken är en stadsmotorväg i Stockholm som sträcker sig mellan Tomteboda och Värtan samt ansluter till E4 mot Uppsala vid Norrtull och Roslagsvägen vid Frescati. Vägen är en del av E20 och går till största delen i tunnlar, totalt 13 km varav 9 km bergtunnlar och 4 km betongtunnlar. 2014 öppnades sträckan Norrtull resp. Frescati och Värtan, 2015 öppnade sträckan mellan Norrtull och Tomteboda och 2106 öppnade sträckan norrut mellan Tomteboda och Norrtull. År 2019 öppnar Värtabanas tunnel. Tillsammans med Södra länken och Essingeleden utgör Norra länken ett sammanhängande trafiksystem.

Norra länken är en del av Trafiksatsning Stockholm.

Karta https://goo.gl/maps/SfTYv

Arbeten utförda av Sting
2013 – Slutgranskning av Norra länkens slutdokumentation
2014 – Utbildning av tunnellagrens påverkan på underhållsarbete i vägtunnlar för Trafikverkets underhålls- och förvaltningspersonal i samband med färdigställandet

Västlänken

Västlänken är ett planerat dubbelspår för pendel. och regionaltåg, 8 km lång lång, varav ca 6 kilometer går i tunnel med underjordiska stationer i centrala Göteborg vid Göteborg C, Haga och Korsvägen. Syftet med Västlänken är att göra den lokala och regionala kollektivtrafiken mer effektiv genom att sprida ut resenärerna på fler stationer och minska på trycket på Göteborgs central.

Västlänken kommer att dras från Centralstationen norr till Haga, vidare till Korsvägen för att sedan koppla på befintlig järnväg söderut.

Trafikstart är beräknad till år 2026.

Karta https://goo.gl/maps/iQsMb

Arbeten utförda av Sting
2013-2014 – Teknikansvarig för installationsområdet vid framtagande av gemensamma krav och förutsättningar för Västlänkens Järnvägsplan och Systemhandling samt projektets expertstöd för Risk, Säkerhet och Installation.

Förbifart Norrtälje

Den befintliga vägen genom Norrtälje har inte tillräcklig kapacitet för dagens behov, därför byggs en ny sträckning av väg 76 förbi Norrtälje, Västra vägen. Förbifarten kommer att gå väster om stadskärnan, från trafikplatsen där motorvägen slutar och ansluta till väg 76 norr om Norrtälje. Arbetet startade år 2010 och beräknas pågå till hösten 2014 med med trafikpåsläpp 6 juni samma år.

Karta https://goo.gl/maps/iQsMb

Arbeten utförda av Sting
2013 – Uppdragsledare vid framtagande av riskanalys för vägtunnel och farligt gods (i samarbete med Cowi)