Lundbyleden

Lundbyleden är en vägtrafikled på Hisingen i Göteborg och en del av länsväg 155. Leden ansluter till E6 i öster (mot Tingstadtunneln respektive Kungsälvsleden) och till E20 i väster (mot Älvsborgsbron respektive Hisingeleden).

Karta https://goo.gl/maps/8t1kg

Norra länken, Stockholm

Norra länken är en stadsmotorväg i Stockholm som kommer att sträcka sig från Essingeleden vid Karlberg i nordväst till Värtahamnen i nordost. Vägen är en del av E20 och kommer till största delen att gå i tunnlar. Vintern 2014-2015 planeras delen Norrtull-Frescati-Värtan att öppnas för trafik och binder då samman trafiklederna norr om Stockholm. Omläggningar och överdäckningar av motorväg och järnväg inför fortsatt utbyggnad av Hagastaden fortsätter 2015-2019.

Norra länken är en del av Trafiksatsning Stockholm.

Karta https://goo.gl/maps/SfTYv

Västlänken

Västlänken är ett planerat dubbelspår, 8 km lång lång, varav ca 6 kilometer går i tunnel med underjordiska stationer i centrala Göteborg. Syftet med Västlänken är att förenkla kommunikationerna inom Västra Götalandsregionen då järnvägen kommer att trafikeras av pendeltåg samt några regionaltåg.

Västlänken kommer att dras från Centralstationen norr till Haga, vidare till Korsvägen för att sedan koppla på befintlig järnväg söderut.

Planerad byggstart är lagd till 2017-2018 och beräknas vara färdigställd 2026-2028.

Karta https://goo.gl/maps/iQsMb

Förbifart Norrtälje

Den befintliga vägen genom Norrtälje har inte tillräcklig kapacitet för dagens behov, därför byggs en ny sträckning av väg 76 förbi Norrtälje, Västra vägen. Förbifarten kommer att gå väster om stadskärnan, från trafikplatsen där motorvägen slutar och ansluta till väg 76 norr om Norrtälje. Arbetet startade år 2010 och beräknas pågå till hösten 2014 med med trafikpåsläpp 6 juni samma år.

Karta https://goo.gl/maps/iQsMb