Tjänster

Vi utför uppdrag avseende främst el och styr, stål och maskin samt IT.

Projektering

Projektering för reparationer samt ny- och ombyggnationer utförs i allt från förstudie till färdiga underlag för upphandling både för utförandeentreprenad och totalentreprenad. Uppdrag utförs ofta som samarbetsprojekt med andra projektörer.

Elkonstruktion

Elkonstruktion omfattar uppdrag inom automation, fjärrstyrning, TV-övervakning samt belysning. Ibland upphandlar kunden själv utförande och idrifttagning av våra konstruktioner och i andra fall levererar vi även utförande och idrifttagning. Utförande upphandlas i dessa fall av lämplig lokal leverantör.

Programmering / IT

Programmering av PLC samt Scada-system. Främst arbetar vi med PLC-fabrikaten Mitsubishi och Siemens samt Citect och Intellution FIX inom scada.
På IT handlar det ofta om att få fjärrstyrning och fjärrövervakning att fungera, men även servrar och IT-system servas och uppdateras.

Mekanik

Alla konstruktioner utförs som 3D modeller innan tillverkningsritningar tas fram vilket ger en möjlighet att bedöma funktion och utformning innan tillverkning startar. Programvaror vi använder är Inventor och SolidWorks, kompetens finns även för Siemens NX

FE-beräkning

Beräkningar på stålbroar, maskinerier och enskilda komponenter genomförs med hjälp av beräkningsprogrammen Brigade Plus, Ansys och Solidworks Simulation.

VR / Visualisering

Vi arbetar med modeller i Inventor och Solid works. Vi har även 3D studio max och en arbetsstation anpassad för våra VR glasögon.

Hydraulik

Konstruktion av hydraulsystem till öppningsbara broar, vattenluckor mm

Inspektion

Vi utför entreprenadbesiktning samt maskin-, el- och stålinspektion. Vi är av Trafikverket godkända att genomföra broinspektioner. Uppdrag gällande betonginspektion har genomförts med samarbetspartners.

Bygg- och Projektledning

Vi utför BL och PL för små och stora entreprenader inom el & styr samt stål & mekanik.

Kvalité & miljö

Svenska Teknikingenjörer AB arbetar enligt vårt ledningssystem för Kvalitet och Miljö. Sting är certifierade enligt ISO 9001:2015 samt ISO 14001:2015.

Kvalitetspolicy

Svenska Teknikingenjörer AB ska inge förtroende för vår tekniska konsultverksamhet. Vi strävar efter långsiktiga samarbeten med våra kunder och att varje uppdrag kan utgöra ett framtida referensuppdrag. Vi ska alltid tillhandahålla tjänster i rätt tid och med utlovad kvalitet. Överlämnade rapporter, beräkningar och andra handlingar ska spegla ett bra och professionellt arbete. Vi utvecklar vårt eget kvalitetsarbete och kvalitetssystem genom ständiga förbättringar. Alla medarbetare är i sitt dagliga arbete ansvariga för att kvalitetspolicyn följs.

Kvalitetsmål

Vårt övergripande kvalitetsmål är 100% kundtillfredställelse.

Miljöpolicy

Svenska Teknikingenjörer ska arbeta för att förebygga förorening i natur. I det dagliga arbetet ska vi använda lagkrav, kunskap, material och metoder för att minimera miljöbelastningen. Vi utvecklar vårt eget miljöarbete och miljösystem genom ständiga förbättringar. Alla medarbetare är i sitt dagliga arbete ansvariga för att miljöpolicyn följs.

Miljömål

Vårt övergripande mål är att vara ett företag som förknippas med ett aktivt miljöarbete.